ANDREJ IRŠA

ANDREJ IRŠAAndrej Irša (*1972) - rezbár, sochár, publicista


"Sú veci, o ktorých sa dlho a veľa hovorí, avšak málo ľudí, ktorí slová premenia na skutky. Medzi nich patrí Andrej Irša. 

Vzťah k drevu získal od otca tesára už v detstve. Následne prijal odkaz ľudových rezbárov Ivana Tomeša z Myjavy a Františka Gajdu zo Strážnice. Podieľal sa na aktivitách Záhradnej galérie Alojza Machaja, neskôr Student Gallery. Je autorom myšlienky podujatia Kvetinové dni v obci Kátov. 

Mnohí čitatelia poznajú výsledky činnosti portálu Rezbárstvo.sk; ten bol svojho času na Slovensku a v Česku najvýznamnejším autorovým vzdelávacím počinom. Klasickú rezbu a pôvodné technológie autor obsiahol aj mojím pričinením. Cybersochár Adam Krhánek prispel svojím dielom, tentoraz v 3D technológiách.
Strojárske vzdelanie, kvalifikácia certifikovaného lektora, inštruktora odborného výcviku, člena profesijných organizácií, žiaka osobností výtvarného sveta, v kombinácii s dlhodobou praxou, sú zárukou dobre odvedenej práce.

Irša je autorom, ktorý sa venuje rezbárstvu v rôznych polohách celých tridsať rokov, z čoho vyše dvadsať rokov formou živnosti."

Akademický sochár a reštaurátor Milan Flajžík, vyjadrenie v úvode knihy  
Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov, druhé vydanie.

O tejto knihe sa môžete dozvedieť viac v položke PUBLICISTIKA a zároveň aj ako si knihu objednať.  
PUBLICISTIKA

Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov

Nové vydanie úspešného titulu


Názov: Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov
Autor: Andrej Irša
Druh: Odborná / popupárno-vzdelávacia
Vydanie: Druhé

Základná charakteristika: Informácie o dreve, strojoch a nástrojoch a ich výtvarnom použití.
Rozšírená charakteristika: Druhy dreva, rast, ťažba, sušenie, chyby a anomálie, manipulácia, spracovanie a použitie. Vzorník 100 druhov dreva. Slohy, história spracovania dreva, možnosti vzdelávania, výklad výtvarných pojmov. Možnosti úprav povrchov, výtvarná anatómia. Výber a použitie strojov a nástrojov, vývoj pohonov a rezných systémov. Pracovné postupy, organizácia podujatí, bezpečnosť práce, starostlivosť o diela. Prezentácia  a dokumentácia, cenotvorba a iné užitočné informácie.  


Základná cena: 34 € (bez poštovného)
Ako objednať? Pošlite dopyt e-mailom na: irsa@rezbarstvo.sk  alebo telefonicky na:  +421 905 651 714

 • Vydavateľ: A-studio Andrej Irša
 • ISBN: 978-80-570-1207-8
 • Väzba: mäkká, V2
 • Obálka: NP matný, 300g, parciálny lak
 • Papier: NP, 150g
 • Tlač: Západoslovenské tlačiarne
 • Grafická úprava: Eduard Timko
 • Jazyková a štylistická úprava: Iva Bukvová
 • Počet strán: 225
 • Počet fotografií: 420
 • Kresby, grafy, tabuľky: 68
 • Počet kapitol: 19
 • Počet spracovaných hesiel: 229
Odborní garanti: ABA International, Slovenská živnostenská komora, Štátny inštitút odborného vzdelávania.


Distribúcia: pre neplatcov DPH autor, pre plátcov DPH zmluvní partneri Ideamport.cz (CZ) a Vercajch.eu (SK),  profesné organizácie Slovenská živnostenská komora, ABA Inernational. 
Zľavy: Množstevná, nad 10 kusov pri jednej objednávke.


Cieľové skupiny záujemcov:

 • záujemci o rezbárstvo
 • školy
 • záujemci o základy výtvarnej teórie
 • profesionálni výtvarníci
 • remeselníci pracujúci s drevom
 • majitelia záhrad a rodinných domov
 • vlastníci motorových píl, chalupári
 • organizátori (rezbárskych, sochárskych) sympózií a workshopov
 • záujmové organizácie
 • profesné združenia
 • záhradní architekti, dizajnéri
 • teoretici výtvarníctva a remesiel


Knihu si môžete objednať aj vyplnením tohto formulára

(kliknite na text)


Pohľady do knihy 

Errata: Strana  24, zamenené texty k obrázkom (stredový s priečnym rezom)

TVORBA

Čo je tvorba?

Autorská tvorba je individuálnym prejavom autora. Zákazková výroba je niečo iné, ale aj k tej sa dá pristupovať tvorivo, ak to zákazník pripustí. Chcete poznať autorove zásady?


Dvanásť bodov pre radosť z tvorby

1. Ctíme si učiteľov, majstrov a všetkých, ktorí nám venovali svoj čas.
2. Vážime si kolegov a rešpektujeme ich názory.
3. Spolupracujeme a pomáhame si.
4. Zachovávame tajomstvá a nezneužívame ich.
5. Neustále sa vzdelávame, sme otvorení novým informáciám.
6. Nekritizujeme to, čo nepoznáme.
7. Prípadná kritika musí byť objektívna a jej cieľom je konštruktívne riešenie.
8. Vyhýbame sa konfliktom a hádkam, spory riešime s nadhľadom.
9. Správame sa zodpovedne k sebe, rodine, kolegom aj širšiemu okoliu.
10. Snažíme sa byť sami sebou tvorbou, prejavom, aj myslením.
11. Neúspech nás zoceľuje.
12. Predsavzatia meníme na skutočnosť.


Na obrázkoch je výber z autorskej tvorby, ale aj realizácie návrhov podľa požiadaviek zákazníkov

SLUŽBY

A – studio Andrej Irša dokáže vyhovieť náročným požiadavkám zákazníka a zrealizovať tak jeho predstavy či zadanie, alebo vie ponúknuť vlastné riešenie. V každom prípade, zákazník môže očakávať individuálny prístup so zohľadnením vstupných kritérií. Činnosť je rozdelená na niekoľko  okruhov.  V každom tematickom zameraní je autor kvalifikovanou osobou.


Realizácie

Tvarové opracovanie dreva a iných materiálov, sochy, reliéfy, objekty, solitéry. Zameranie, návrh, vizualizácia, ručná výroba, strojová výroba, dodávka, osadenie, montáž.

Na obrázkoch je postup prác od predloženého návrhu, až po hotový rodinný erb.

   


3D technológie

Skenovanie, modelovanie a úprava dát. Digitalizácia tvarov, 3D tlač, CNC a robotické opracovanie.

Zhotovenie sochy Jozefa Miloslava Hurbana pre múzem JMH v Hlbokom, od skenovania predlôh, zhotovenie 3D modelu,  vytlačenie, CNC a ručné opracovanie až po vystavenie.Organizácia podujatí

Návrh podujatí,  príprava, organizačné zabezpečenie, dokumentácia, dohľad, BOZP.

Riziká spojené s organizačným zabezpečením podujatí nie sú malé. Nástroje sú nebezpečné a skúsenosti naozaj potrebné.Vzdelávanie

Záujmové aj kvalifikačné kurzy, prednášky, poskytovanie odbornej praxe pre absolventov škôl, výuka a vzdelávanie  v rozsahu aktuálnych kvalifikácií. Tvorba a zdelávacích metodík, štandardov, normatívov, pracovných postupov. Osobné vzdelávanie a konzultácie pre záujemcov.

Chcete vedieť, ako pracovať kvalitne, produktívne aj bezpečne?Publicistika

Dokumentácia, reportáž, články pre časopisy, publikácie, knihy.

Dlhodobý výkon povolania, bohatý archív a neustály kontakt s aktuálnym dianím je zárukou kvality informácií.Inovácie

Vlastné zdroje, granty, spolupráca...GALÉRIA

Ak si zákazník vyberá možnosť realizácie s použitím pokrokovejších metód, prirodzene zvažuje, či robí dobre. V tomto rozhodovaní je treba posúdiť, či je zámer zhotovený ako originál, jedinečne a tvorivo, alebo ide o mnohonásobne replikované a voľne dostupné dáta, stiahnuté  z internetu. Medzi týmito dvomi polohami je však obrovský rozdiel. A ten zákazník buď vidí alebo nie. Diela zhotovené s použitím nových technológií vyžadujú predovšetkým vysokonároční zákazníci. Vedia, že realizácia by mala reprezentovať svoju dobu, a pokiaľ sa v tomto čase takáto práca ponižuje, je to pre jej budúce zhodnotenie len dobre ...

Sken celej postavy, spracovaný v 3D priestore, vytlačený na 3D tlačiarni a potom zhotovený s použitím CNC frézy v dreve. Samozrejme, v kombinácii s ručnou prácou a príslušnými skúsenosťami. Ako vyzerá základný surový sken tváre je vidieť na ďalšom virtuálnom modeli.


REFERENCIE

Kvalifikácia

Aby zákazník dostal to, čo očakáva, sú k tomu potrebné príslušné vedomosti a prax. Bez vzdelávania, kurzov, školení, prednášok a kvalifikačných skúšok by sa však mohlo ísť len o domnelé vedomosti a realita by bola iná. 

Autor kladie dôraz na to, aby boli zákazníkovi ponúknuté služby a práce, v súlade s oficiálnymi metodikami, bezpečnosťou práce aj v očakávanej kvalite.  Tu uvedené kvalifikácie a schopnosti sú v rámci SR unikátne (respektíve ich kombinácia). Zákazník tak môže predložiť požiadavky s oveľa väčšou dôverou, ako keby nemal možnosť posúdiť, čo pre naplnenie zámeru realizátor doteraz vykonal.  


Vzdelávacie kvalifikácie

Cert. Instructor/Assesor ICC a ECC, ABA International, (pozície a úroveň: metodik, autor, expert na tvarové opracovanie dreva reťazovými pílami, zabezpečenie pracoviska, BOZP)

Odborný spolupracovník Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) pre odbory 85-04-K /02 Umeleckoremeselné spracúvanie dreva / rezbárske práce a 85-55 H Umelecký rezbár 

Inštruktor odborného výcviku v ČR: Uměleckoremeslné  zpracování dřeva, práce řezbářské kód 82-51-L / 007 a 82-51-L / 2

Výroba, montáže a opravy strojov a zariadení 24-14-4, strojárstvo 

Strojový mechanik 02-81-2, stroje a zariadenia


V súčasnosti prebieha tvorba štandardov pre odbor Rezbár s kvalifikačnými skúškami, ktorých výsledkom bude Osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Odbor bude akreditovaný Ministerstvom školstva vedy kultúry a športu a v ponuke kurzov Slovenskej živnostenskej komory (ISDV)


Expertné schopnosti

3D modelovanie (MgA. Adam Krhánek)

Modelovanie a tlač 3D objektov (Trilab Brno)

Šelaková politúra (Jozef Jagušák)

Reštaurátorské techniky, slohová rezba (Milan Flajžík, akad. sochár)

Ľudová rezba (František Gajda) 

Ľudová rezba (Ivan Tomeš)

Tlač na ofsetových strojoch (SOŠp Bratislava)


Doplnkové schopnosti a vedomosti

Fotografovanie (Štefan Palkovič, Eduard Timko)

Organizácia podujatí (Alojz Machaj, Student Gallery)

Projektový manažment (VOKA)Vybrané realizácie

Celkovo bolo zhotovených v A-studiu Andrej Irša cca 2500 sôch, sošiek a realizácií, z toho najmenej 150 sôch v životnej a nadživotnej veľkosti. Problémom nie sú ani realizácie, kde je potreba sústredenia viacerých kvalifikovaných remesiel. Pretože položkový súpis by bol obsiahly, tu sú najvýznamnejšie realizácie:


Socha Jozefa Miloslava Hurbana, múzeum J.M.H. Hlboké

Kat, monumentálna socha na verejnom priestranstve, obec Kátov

Špirála, abstraktná socha, cintorín Boleráz

Záhorácko-slovácky betlehem - pohyblivý, ozvučený, projektová realizácia

Socha pohody, monumentálna socha, Skalické vinohrady

Ježiš a apoštoli - Duchovný park pred kostolom Petra a Pavla v Kunoviciach (13 sôch)

Holíčsky betlehem (13 postáv)

13 sôch areál Kyčerka (Veľké Karlovice - Pluskovec)

Národný salón vín Pezinok (5 sôch)

Sochy a monoxyly, Modrá

Sochy pre projekt Živá voda - Živá škola, ZŠ Uhrovec


Staršie realizácie a účasti


Rok 2009

Máj Kvetinové dni – Kátov

Máj NEFSETREZ Neformální setkání řezbářů

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok


Rok 2008

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

Júl Sympózium u Dušana Spuchláka, Malacky

September Brněnský plenér, sympózium

Október Dni zelá, sympózum, Stupava

November Výstava betlémů, KD Horní Valy Hodonín

December Vánoce v galerii - mezinárodní výstava betlémů, Galerie Slováckého muzea v Uh. Hradišti


Rok 2007

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September Tridsiate výročie Klubu výtvarníkov v Skalici

September Sympózium Úľany nad Žitavou.

September Dni zelá, sympózium – Stupava


Rok 2006

Január SLOVAKIATOUR, stánok mesta Skalica – Incheba Bratislava

Máj Kvetinové dni – Kátov

Máj Monoxyl – Archeoskanzen Modrá

Jún Otvorenie kúpeľnej sezóny – exhibícia „Slimák“ Piešťany

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September Sympózium a exhibícia – Dröessing (Rakúsko)

September 15. členská výstava KSV – Galéria u Františkánov Skalica

September Dni zelá, sympózium – Stupava

September Exhibícia – BETAEXPO Langenrohr Tulln (Rakúsko)

September Exhibícia – LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHSHULE Obern-Siebenbrunn

Október 15. členská výstava KSV – Strážnica

Október „Ježíš a apoštolové“ Duchovný park pri kostole Petra a Pavla, Kunovice

November Národný salón vín SR – sochy (5 postáv) Pezinok

November Výstava betlémů – KD Horní Valy Hodonín


Rok 2005

Január SLOVAKIATOUR, stánok mesta Holíč – Incheba Bratislava

Apríl Bratislavský mier – nádvorie Starej radnice Bratislava

Apríl Weidenfest, sympózium – Dröessing (Rakúsko)

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Letní areál Kunovice

Jún Řezbářská dílna a výstava – Letní areál Kunovice

Júl Archeoskanzen, sympózium – Modrá

Júl Monoxyl – Archeoskanzen Modrá

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September Dny evropské kultury, Rýchlorezba, Smetanovy sady, Slovácké muzeum Uherské Hradiště

November Festival BALANC – Archeoskanzen Modrá

December František Gajda a jeho žiaci – OÚ Nenkovice

December Kerstmarkt, výstava betlehemov - Brasschaat (Belgicko)

December Výstava betlehemov – Zisterdorf (Rakúsko)

December Mikuláš ( Machaj, Irša) – nádvorie Starej radnice Bratislava


Rok 2004

Január SLOVAKIATOUR, stánok mesta Skalica – Incheba Bratislava

Apríl František Gajda a jeho žiaci – Múzeum Strážnica

Apríl Sympózium Allouville Bellefosse – Francúzsko

Apríl Foire Internationale de Rouen – Francúzsko

Máj Posledná večera Pána (vstup Slovenska do EÚ) – Trojhran Rajka

Máj Rodina, sympózium – Kúpele Lúčky

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Kunovice

August František Gajda a jeho žiaci – Bzenec

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

September 3. sympózium výtvarníkov – Františkánska záhrada Skalica

September 14. členská výstava KSV – Galéria u Františkánov Skalica

Október Dni zelá, sympózium – Stupava

November Výstava betlémů – KD Horní Valy Hodonín

December Výstava betlémů – Výstaviště Černá louka Ostrava

December Proměny dřeva – sála OÚ Dolní Bojanovice

December Vianočný triptych (Machaj, Irša) – Zrkadlová sála Prezidentského paláca Bratislava


Rok 2003

Január Andrej Irša /výstava Garnihotel Sv. Michala

Marec Sympózium u Juraja Mertuša Dunajská Lužná

Apríl Výstava Klubu výtvarníkov Skalica v Hustopečiach

Máj Kvetinové dni – Kátov

Jún Mezinárodní řezbářské sympozium – Letní areál Kunovice

Júl Sympózium Podhájska - kúpele

Júl Výstava ZGAM - hrad Devín

August DOTYKY - ZGAM Plavecký Štvrtok

September 2.sympózium výtvarníkov „Františkánska záhrada“ Skalica

September Návrat do čias Márie Terézie - Humanus Via Holíč

Október Sympózium „Dni zelá“ Stupava

Október Nožík Tomáše Krýzy, výstava - Muzeum Jindřichohradecka

November Monumentálny betlehem v Prostějove

November Triptich Machaj/Irša Nádvorie Starej Radnice Bratislava

December Holíčsky betlehem Holíč

December Řezbáři kolem Františka Gajdy Blatnice pod Svatým Antonínkem


Rok 2002

Jún Do dřeva řezané – letní areál Kunovice

Máj Kvetinové dni – Kátov

August Mezinárodní sochařské symposium Národní dům Prostějov

August Sympózium mladých rezbárov ZGAM Plavecký štvrtok

August DOTYKY – ZGAM Plavecký Štvrtok

August Posledná večera Pána ZGAM Plavecký štvrtok

September 1. sympózium výtvarníkov „Františkánska záhrada“ Skalica

September 13. členská výstava KSV – Galéria u Františkánov Skalica

Október Andrej Irša DREVOREZBY, Dom kultúry Skalica

December Monumentálny betlehem Nádvorie Starej radnice Bratislava


Staršie realizácie tu nie sú podrobnejšie spracované, ale sú súčasťou bohatého archívu. Kedykoľvek je možné preukázanie  toho, čo bolo a na čo sa už pozabudlo.
KONTAKT

Andrej Irša A-Studio

Kátov 162

908 49

Slovensko


E-mail: irsa@rezbarstvo.sk

mob: +421905 / 651 714


Bankové spojenie:

VÚB

IBAN: SK41 0200 0000 0020 9687 2653